Statut klubu

STATUT KLUBU SPORTOWEGO „FANABERIA”

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: KLUB SPORTOWY „FANABERIA”, w skrócie

KS „Fanaberia” i zwane jest dalej w niniejszym statucie Klubem.

§2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto i gmina Radzymin.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

 1. Klub działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (ze zmianami), Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (ze zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

 

§4

 1. Klub podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Wołomińskiego.
 2. Klub posiada osobowość prawną.
 3. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§5

 1. Klub może być członkiem zwyczajnym Polskich Związków Sportowych i przestrzega statutów tych związków oraz wydanych w oparciu o ten statut zasad uprawiania sportu.
 2. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji sportowych o podobnym celu działania zgodnym ze statutem Klubu.
 3. Klub może współpracować z innymi organizacjami zainteresowanymi rozwojem sportowym i kulturalnym dzieci i młodzieży.

§6

 1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swych członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw, na zasadach odrębnie określonych uchwałami Zarządu.

 

§7

 1. Klub może posiadać i używać godła (emblematu), własnych: pieczęci, logo, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§8

 1. Cele Klubu stanowią:
 • Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu.
 • Rozwój i popularyzacja dyscyplin sportowych prowadzonych w Klubie.
 • Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport.
 • Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny, promocja zdrowia i przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 • Upowszechnianie umiejętności tańca sportowego oraz innych dyscyplin z nim związanych.
 • Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla uczestnictwa zawodników Klubu w rywalizacji sportowej.
 • Reprezentowanie zawodników Klubu wobec władz i organizacji sportowych, a także wobec Polskich Związków Sportowych, w tym PZTSport.
 • Współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Współudział w konstruowaniu programu rozwoju dyscyplin sportowych, a w szczególności tańca sportowego i promowaniu takich inicjatyw oraz oddziaływanie na opinię publiczną na rzecz włączania się społeczności lokalnych w działania mające na celu poprawę kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

§9

 1. Do realizacji celów określonych w §8 Klub stosuje następujące środki działania:
 • Uczestniczy w rywalizacji sportowej w ramach Polskich Związków Sportowych.
 • Podejmuje działania mające na celu zdobycie środków finansowych koniecznych dla szkolenia zawodników oraz ich występów w zawodach sportowych.
 • Uczestniczy w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej w ramach innych organizacji i związków sportowych. Szczegółowe zasady uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w danej dyscyplinie sportu określają regulaminy Związków.
 • Uczestniczy w przygotowaniu zawodników Klubu, którzy zostali powołani do Kadry Narodowej, do występów w międzynarodowych zawodach sportowych.
 • Organizuje zawody, imprezy sportowe i rekreacyjne oraz pokazy tańca sportowego.
 • Organizuje warsztaty, obozy i zgrupowania taneczne i sportowe bez ograniczenia miejsca zakwaterowania.
 • Prowadzi działalność szkoleniową.
 • Sprawuje opiekę wychowawczą i szkoleniową nad członkami Klubu.
 • Propaguje działalność Klubu poprzez reklamę w prasie (sukcesy i osiągnięcia) i gadżety reklamowe.
 • Współdziała z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu.
 • Prowadzenie działalności integrującej społeczność lokalną poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, organizowanie spotkań integracyjnych, oraz podejmowanie działań promujących cele Klubu.

 

§10

 1. Cele Klubu realizowane są w formie odpłatnej lub nieodpłatnej rejestru działalności pożytku publicznego. 
 2. Klub w ramach działalności statutowej prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną, wpływ z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

 

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§11

 1. Członkowie Klubu dzielą się na:
 • Zwyczajnych,
 • Uczestników,
 • Honorowych,
 • Wspierających.

 

§12

Członkami uczestnikami Klubu mogą być:

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych. Zamieszkałe w kraju, jak i za granicą, przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji i rekomendacji co najmniej dwóch członków Klubu.
 2. Małoletni obywatele w wieku od 16 do 18 lat,
 3. Małoletni poniżej 16 lat – za zgodą przedstawicieli ustawowych.
 4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu.
 5. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby prawne i fizyczne, instytucje uznające cele i statut klubu, wspierające, oraz deklarujące pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.

§13

 1. Członkostwo Klubu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnego zgłoszenia, którego wzór i szczegółowy tryb przyjmowania określa Zarząd.

§14

 1. Członkom Klubu przysługują następujące prawa:

Członkom zwyczajnym:

 • bierne i czynne prawo wyborcze do władz Klubu;
 • uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków Klubu z głosem stanowiącym;
 • korzystanie z uprawnień członkowskich, wynikających ze struktury działalności Klubu;
 • zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Klubu;
 • uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych oraz szkoleniach na zasadach określonych przez Zarząd Klubu;
 • korzystanie z rekomendacji, gwarancji i opieki Klubu;
 • posiadanie legitymacji Klubu oraz noszenie odznaki Klubu;
 • korzystanie z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Klub.

Członkom uczestnikom:

 • korzystanie z uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności Klubu na zasadach określonych przez Zarząd dla członków uczestników;
 • zgłaszanie postulatów i wniosków do władz Klubu;
 • członkowie uczestnicy w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • członkowie uczestnicy poniżej 16 lat mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, bez prawa do udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków, oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

3.   Członkom honorowym przysługują wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa             wyborczego.

4.   Członkowie wspierający mają prawo zgłaszania postulatów i wniosków do władz Klubu oraz prawo uzyskiwania od tych władz informacji o sposobie wykorzystywania środków przekazanych przez nich na rzecz Klubu, a ponadto:

 • mogą bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem doradczym na zasadach ustalonych każdorazowo przez Zarząd.

§15

 1. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są do:
 • Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu tańca sportowego.
 • Przestrzegania statutu i wydanych na jego podstawie przez władze Klubu przepisów, oraz do przestrzegania regulaminów i przepisów wydanych przez Polski Związek Tańca Sportowego.
 • Stałego podnoszenia poziomu sportowo-tanecznego swoich członków.
 • Dbania o dobre imię Klubu
 • Udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub.
 • Regularnego opłacania składki członkowskiej ustalonej na okres każdego roku kalendarzowego przez Zarząd Klubu.
 • Uczestniczenie w realizacji zadań programowych Klubu.

§16

 1. Członkostwo wygasa na skutek:
 • złożonej pisemnej rezygnacji skierowanej do władz Klubu;
 • wykluczenia uchwałą Zarządu w związku z rażącym naruszeniem postanowień niniejszego statutu lub działaniem na szkodę Klubu;
 • skreślenia decyzją Zarządu z powodu braku działalności lub nie zapłacenia składek członkowskich pomimo pisemnego wezwania;
 • nieusprawiedliwionych nieobecności w pracach Klubu;
 • śmierci członka;
 • pozbawienia praw publicznych;
 • rozwiązania się Klubu;
 • w stosunku do członków wspierających będących osobami prawnymi przyczynę skreślenia stanowi również utrata osobowości prawnej.

§17

 1. Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku niebrania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu, regulaminów i uchwał.
 2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.
 3. W okresie zawieszenia w prawach członka prawa i obowiązki członkowskie ulegają zawieszeniu.

§18

 1. Od Uchwały Zarządu dotyczącej wykluczenia lub skreślenia, zawieszenia z listy członków można się odwołać do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej uchwały.
 2. Skuteczne złożenie odwołania , nie wstrzymuje wykonalności
 3. W przypadku skutecznego złożenia odwołania Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków terminie  2-ch miesięcy od dnia złożenia odwołania.

Rozdział IV

Władze Klubu

§19

 1. Władzami Klubu są:
 • Walne Zebranie Członków;
 • Zarząd;
 • Komisja Rewizyjna

§20

 1. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.
 2. Wybór władz odbywa się głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

§21

 1. Członkowie władz Klubu pełnią swoje funkcje społecznie.

§22

 1. Jeśli szczególne przepisy statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania .
 2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od woli głosujących.

§23

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie zwyczajne o charakterze sprawozdawczym zwołuje Zarząd co roku, natomiast raz na 4 lata o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, podając upoważnionym do uczestnictwa co najmniej 14 dni wcześniej jego termin i miejsce, porządek i projekt regulaminu obrad.
 4. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych lub na wniosek uchwalony jednogłośnie przez Komisję Rewizyjną.
 5. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków klubu uprawnionych ,do głosowania , a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych , o ile okres i termin był podany w zawiadomieniu.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania przez Zarząd stosowanego wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane. Przepisy ust.3 stosuje się odpowiednio.

 

§24

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 • Uchwalanie programów sportowej i organizacyjnej działalności Klubu
 • Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Głosowania nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu
 • Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu.
 • Wybory delegatów Klubu na Walne Zgromadzenia Polskich Związków Sportowych w tym PZTSport.
 • Rozpatrywanie skarg, odwołań członków Klubu.
 • Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
 • Odwołania od uchwał Zarządu.
 • Rozpatrywanie wszystkich spraw w których statut nie określa właściwości innych władz Klubu.

§25

 1. W Walnym Zebraniu biorą udział:
 • Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Klubu, członkowie uczestnicy i członkowie honorowi Klubu na zasadach określonych w statucie.
 • Z głosem doradczym – członkowie uczestnicy w wieku poniżej 16 lat, oraz zaproszeni goście i członkowie wspierający na zasadach ustalonych przez Zarząd.

§26

 1. Zarząd Klubu składa się z 3-5 osób  którzy z spośród siebie na Walnym Zebraniu wybierają  Prezesa, Sekretarza, Skarbnika . Liczbę Członków Zarządu na daną Kadencję określa każdorazowo w drodze Uchwały

§27

 1. Do zadań Zarządu należy reprezentowania Klubu i kierowanie całokształtem jego działalności pomiędzy Walnymi Zebraniami.
 2. W szczególności do kompetencji Zarządu należy:
 • Realizacja statutowych celów Klubu.
 • Zwoływanie i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 • Reprezentowanie Klubu na zewnątrz, oraz działanie w jego dobrym imieniu.
 • Współpraca z Polskimi Związkami Sportowymi.
 • Występowanie do władz i instytucji w sprawach pozyskiwania środków oraz działalności szkoleniowej.
 • Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu z zachowaniem obowiązujących przepisów.
 • Realizowanie rocznych planów działania i planów finansowych Klubu zgodnie z wytycznymi uchwał Walnego Zebrania Członków.
 • Organizowanie samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami i związkami zawodów sportowych oraz imprez integracyjnych o charakterze zgodnym z celami
 • Opracowywanie regulaminów  wewnętrznych działania Klubu.
 • Uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu.
 • Podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu i zawieszeniu członków.
 • Rozstrzyganie sporów w Klubie.
 • Powoływanie sekcji Klubu i uchwalenie regulaminów ich działania.

§28

 1. W przypadku naruszenia postanowień statutu , regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.
 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

§29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu konstytuuje się, oraz przyjmuje swój regulamin pracy.
 3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności finansowej i statutowej Klubu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, oraz usunięcia nieprawidłowości.
 5. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi.
 6. Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie za okres kadencji Walnemu Zebraniu Członków, oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§30

 1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
 2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział V

Majątek Klubu

 §31

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
 • składki członkowskie,
 • wpływy z działalności statutowej,wpływy z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 • dotacje,
 • darowizny i zapisy,

§32

 1. Dla ważności umów i zobowiązań dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane są podpisy łącznie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa .
 2. Dla ważności oświadczeń w sprawach niemajątkowych Klubu wymagany jest jeden podpis jednego z członków Zarządu działającego samodzielnie.

§33

 1. Zakres i zasady działalności finansowej klubu regulują obowiązujące dla Stowarzyszeń przepisy państwowe i resortowe.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§34

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych, które stawiły się na zebraniu do uczestnictwa z głosem stanowiącym.

§35

 1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji, oraz cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Klubu.
 2. Likwidator po zakończeniu prac składa organowi ewidencyjnemu wniosek o wykreślenie Klubu z ewidencji.
 3. Likwidacja musi nastąpić w zgodzie z obowiązującym prawem.
Scroll to Top