Regulamin klubu

REGULAMIN  KLUBU SPORTOWEGO „FANABERIA”

        Uczestnictwo w zajęciach tanecznych jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich   punktów poniższego regulaminu

§ 1

Klub Sportowy Fanaberia to:

a. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nie prowadzące działalności gospodarczej pod nazwą Klub Sportowy „Fanaberia”
b. Cele Klubu Sportowego Fanaberia są określone w Statucie Klubu
c. Klub Sportowy Fanaberia działa na podstawie Statutu KS Fanaberia oraz niniejszego Regulaminu zatwierdzonego Uchwałą przez Zarząd Klubu Sportowego Fanaberia
d. Prezesem Klubu oraz głównym prowadzącym jest Dorota Juszczak

§ 2

Członkowie Klubu Sportowego Fanaberia dzielą się na:

a. Członków uczestników
b. Członków zwyczajnych – zawodników
c. Członków zwyczajnych – pełnoletnie osoby fizyczne, trenerzy i instruktorzy sportowi oraz rodzice niepełnoletnich zawodników, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych
d. Członków wspierających  oraz członków honorowych

§ 3

Członkowie uczestnicy i zwyczajni (zawodnicy) Klubu Sportowego Fanaberia mają obowiązek:

 1. Przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał Zarządu Klubu Sportowego Fanaberia
 2. Przestrzegania regulaminów i przepisów Związków Sportowych oraz Organizacji których KS Fanaberia jest członkiem
 3. Wnoszenia składek członkowskich do 10-go dnia każdego miesiąca
 4. Punktualnego przybywania na zajęcia
 5. Usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach
 6. Przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń trenerów i instruktorów
 7. Powiadamiania trenera lub instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed zajęciami
 8. Uczestniczenia w zawodach i innych występach wyznaczonych przez trenera lub instruktora
 9. Zwrócenia powierzonego sprzętu (stroje, dresy, rekwizyty i inne) lub pokrycia jego kosztów w przypadku rezygnacji lub pozbawienia członkostwa w Klubie Sportowym Fanaberia
 10. Pokrycia kosztów powierzonego sprzętu (stroje, dresy, rekwizyty i inne) w przypadku jego zagubienia.
 11.  Dbania o powierzony sprzęt (stroje, dresy, rekwizyty i inne)
 12. Dbania o dobre imię Klubu Sportowego Fanaberia
 13. Utrzymywania porządku w miejscach prowadzenia zajęć

§ 4

Członkowie uczestnicy i zwyczajni – zawodnicy Klubu Sportowego Fanaberia mają prawo:

 1. Uczestniczyć w wyznaczonych zajęciach
 2. Brać aktywny udział w organizowaniu imprez klubowych
 3. Zgłaszać do trenera lub instruktora wnioski dotyczące Klubu Sportowego Fanaberia
 4. Ubiegać się o branie udziału w zajęciach indywidualnych
 5. Ubiegać się o branie udziału w zgrupowaniach Klubu Sportowego Fanaberia
 6. Nie stawić się na zawody lub inne występy jedynie po wcześniejszym powiadomieniu lub okazaniu zwolnienia lekarskiego. Za „wcześniejsze powiadomienie” uważa się poinformowanie trenera lub instruktora na przedostatnich zajęciach przed zawodami lub innymi występami.
 7. Uczestniczyć w zajęciach innych grup Klubu Sportowego Fanaberia jedynie za zgodą trenera lub instruktora.
 8. Występować publicznie zgodnie ze statusem zawodnika amatora i za zgodą trenera lub instruktora
 9. Korzystać z innych zajęć taneczno – sportowych prowadzonych przez osoby nie współpracujące z Klubem Sportowym Fanaberia jedynie za zgodą władz Klubu Sportowego Fanaberia

§ 5

Członkowie Klubu Sportowego Fanaberia mają obowiązek:

 1. Na zajęciach Klubu Sportowego Fanaberia członków uczestników i zwyczajnych – zawodników obowiązuje strój treningowy nie krępujący ruchu oraz odpowiednie obuwie sportowe
 2. Na określone zajęcia Klubu Sportowego Fanaberia trener lub instruktor może wymagać stroju ściśle przez niego określonego.

§ 6

Rodzice i opiekunowie Klubu Sportowego Fanaberia:

 1. Rodzicom i innym osobom postronnym nie wolno przebywać na sali ćwiczeń podczas zajęć bez zgody trenera lub instruktora.
 2. Rodzice niepełnoletnich członków uczestników Klubu Sportowego Fanaberia zobowiązani są do osobistego zawiadamiania trenera lub instruktora o planowanej nieobecności dziecka na zajęciach, o problemach w nauce oraz o rezygnacji z członkostwa w Klubie Sportowym Fanaberia.
 3. Po podpisaniu stosownych dokumentów mogą być opiekunami grupy podczas wyjazdów na turnieje i pokazy
 4. Mają prawo brać aktywny udział w organizowaniu imprez tanecznych, rozrywkowych i innych przy współpracy z głównym prowadzącym Klub Sportowy Fanaberia

 § 7

Członkom uczestnikom i członkom zwyczajnym – zawodnikom Klubu Sportowego Fanaberia:

 1. Dotyczy zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających
 2. Tancerzom, podczas zorganizowanych wyjazdów na turnieje i pokazy, nie wolno oddalać się od grupy oraz opuszczać miejsca imprezy bez wiedzy i zgody opiekuna

§ 8

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Klubu Sportowego Fanaberia, Zarząd może ukarać członka klubu, na wniosek trenera lub instruktora, poprzez:

 1. Upomnienie
 2. Tymczasowe niedopuszczenie do udziału w zajęciach Klubu Sportowego Fanaberia, oraz do udziału w rywalizacji sportowej, powiadomienie rodziców
 3. Pozbawienie członkostwa w Klubie Sportowym Fanaberia

§ 9

Od decyzji Zarządu o ukaraniu członka Klubu Sportowego Fanaberia przysługuje prawo do odwołania się, w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania decyzji, do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§10

 1. Składki Klubowe są ustalane w oparciu o tryb płacenia składek członkowskich zatwierdzony przez Zarząd
 2. Aktualny wykaz składek członkowskich i klubowych znajduje się na stronie internetowej Klubu oraz u trenerów i instruktorów
 3. Składki i opłaty miesięczne są stałe, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu oraz faktycznych obecności na zajęciach

§ 11

 1. Warunki zmian barw klubowych określają przepisy Polskiego Związku Tańca Sportowego oraz innych Organizacji Tanecznych do których Klub Sportowy Fanaberia przynależy
 2. W celu zmiany barw klubowych członek Klubu Sportowego Fanaberia zobowiązany jest do:
 1. Złożenia pisma do Zarządu Klubu o chęci zmiany barw klubowych
 2. Przedstawienia pisma z nowego Klubu potwierdzającego chęć pozyskania zawodnika
 3. Zdanie sprzętu sportowego do głównego prowadzącego KS Fanaberia
 4. Rozliczenie składek członkowskich i klubowych
 5. Uzyskanie zgody Zarządu KS Fanaberia na zmianę barw klubowych

 § 12

Wystąpienie z Klubu Sportowego Fanaberia możliwe jest zgodnie ze Statutem po złożeniu rezygnacji (w przypadku osób niepełnoletnich podpisanej przez opiekuna prawnego) w formie pisemnej do Zarządu KS Fanaberia po uprzednim zdaniu sprzętu sportowego do głównego prowadzącego i rozliczeniu składek członkowskich i klubowych.

 

Scroll to Top